Lekplats

Utveckling av allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Med utgångpunkt från policyn för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser har politikerna beslutat om en utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser. Nu påbörjas arbetet för bättre lekplatser och först ut är Klevshult.

I Vaggeryds kommun finns idag ett tjugotal allmänna kommunala lekplatser som förvaltas av tekniska kontoret. Många av dem har funnits i många år och har en traditionell och likartad utformning.

I samband med att samhällena och bostadsområdena utvecklas har behovet av en översyn över lekplatsernas placering, utformning och förvaltning ökat.

Den nya planen grundar sig på en lekplatspolicy och på diskussioner i tekniska utskottet, på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur de allmänna kommunala lekplatserna ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år).

Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna kommunala lekplatser är att:

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling.

Aktivitetsplatser

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för aktivitetsplatser i Vaggeryds kommun. Målet för dessa platser är att de ska stimulera alla åldrar till fri fysisk och kreativ aktivitet. Aktivitetsplatserna ska vara en plats för möten mellan människor, en plats för vila och rörelse. Utformningen ska utgå från ett genussmart förhållningssätt. Platserna ska skapa tillgänglighet (integration, WiFi, HotSpot).

Ny lekplats i Klevshult

Den första åtgärden enligt planen blir en helt ny lekplats i Klevshult. Den kommer att anläggas vid Hagshultsvägen och blir då mer tillgänglig för hela orten än den nuvarande lekplatsen. Arbetet med den nya lekplatsen kommer börja under våren. Den befintliga lekplatsen i Klevshult kommer att avvecklas när den nya är klar.