Flygbild över skogsområde vid sjö

Principbeslut om bostadsområde vid Hjortsjöns östra strand i Vaggeryd

Kommunfullmäktige har beslutat om att skapa ett nytt bostadsområdet på Östra strand i Vaggeryd.

Området

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till avgränsning av exploatering vid Östra Strand grundat på gräns för den yttre skyddszonen för Vaggeryds tätorts vattentäkt.

Området omfattar ca 20 ha varav exploateringsbar yta är ca 13 ha med hänsyn tagen till skyddsavstånd till strand samt till vägområdet. Beroende på vilken exploateringsgrad som väljs så kan området innefatta ca 300 lägenheter bestående av hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i form av friliggande hus och grupphus.

Arkitekttävling

Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med områdets utformning genom en arkitekttävling. Hur det kommer gå till är fortfarande inte klart.

karta planområdet Östra strand