Glimt av arkitektförslagen på Östra strand

Påverka framtidens Östra Strand

3 arkitekter – ett Östra Strand – alla kan påverka!

Östra Strand, vid Hjortsjöns östra sida i Vaggeryd, kommer bli ett stort och viktigt framtida bostadsområde. Vaggeryds kommun har låtit tre arkitekter komma med förslag på hur området skulle kunna utformas, utifrån ett antal grundläggande krav. Nu kan du vara med och påverka det fortsatta arbetet med området.

Se förslagen och tyck till!

Börja med att titta på förslagen, fundera på vad du tycker om dem och gå sen vidare till medborgardialogen. Här är länkar till presentation av förslagen.

 

Medborgardialogen är öppen 11 oktober – 8 november. De idéer och synpunkter som kommer in sammanställs till politikerna i kommunstyrelsen som sedan beslutar om vilken arkitekt som får jobba vidare med sitt förslag. Det blir också ett underlag som arkitekten kan ta hänsyn till i det fortsatta arbetet.

» Gå till medborgardialogen direkt

Om du har frågor eller vill ha hjälp kan du besöka biblioteken i Vaggeryd eller Skillingaryd eller kontakta Vaggeryds kommun.

E-post: info@vaggeryd.se

Telefon: 0370-67 80 00

 

Text

Planområde Östra strand

Områdesbeskrivning av Östra Strand

Aktuellt omvandlingsområde är ca 20 ha och ligger i norra delen av centralorten Vaggeryd. Området består idag av skogsmark, tallmo i direktanslutning till Hjortsjön.

Idag finns större infrastrukturstråk i närheten, E4:an samt Jönköpingsvägen. Bra möjligheter till kollektivtrafik finns idag inom 1,5 km och kommunens ambition är att få till ett busstop intill detta nya område.

Området är, med undantag för stigar och skogsvägar, obebyggt. Området är generellt plant men den västra delen sluttar ned mot Hjortsjön. Marken består av isälvssediment sand.

Mellan tänkt planområde och Hjortsjön finns ett strandskyddsområde på 100 meter. Detta område har stora förutsättningar att bli ett vackert och förhoppningsvis välutnyttjat område och kommunen är öppen för intressanta, spännande förslag som knyter samman naturen, planområdet och de befintliga ströv- och promenadstigar som finns.

Ca 800 m söder om planområdet ligger idag Hjortsjöbadet med kommunal badplats och camping. Idag finns ett längre promenadstråk runt Hjortsjön på ca 8 km. En detaljplan för en ny bro vann laga kraft i juni 2016. Detta skapar möjlighet till att utveckla en promenadsträcka på 5 km runt sjön inom en snar framtid. Det nya bostadsområdet ska knytas samman med detta promenadstråk. Väster om Hjortsjön finns ett av kommunens friluftsområden, Bäckalyckan.

Krav på arkitekternas förslag

Vaggeryds kommun har ställt ett antal grundkriterier på skisserna och förslagen som arkitekterna lämnar in. Det handlar bland annat om:

  • Ge förslag på markanvändningen. Planområdet är totalt 20 ha varav 9,3 ha är möjligt för utformning av bostäder, resterande till mötesplatser, lek och rekreation.
  • Blandad bebyggelse och boendeformer som främjar social mångfald, infattande ca 300 lägenheter.
  • Kreativa mötesplatser som främjar hälsa och gemensamma aktiviteter ur ett åretrunt-perspektiv.
  • Hållbar infrastruktur som minskar bilberoende, samt närhet till kollektiva färdmedel.
  • Behålla områdets naturliga karaktär så som topografi och naturstigar i strandområdet.
  • Hänsyn till strandskydd och vattenskyddsområde.