Ryd i skogen

Ryd i Skogen är benämningen på det förslag som Ramböll tagit fram.

Fritids- och rekreations­möjligheter

Illustration av grillplats

Ryd har utformats för att ge balans i livet, här finns möjligeter att mötas i aktiviteter med grannar och vänner, och samtidigt ha nära till avskildhet på en promenad genom skogen. Här finns plats för både aktivitet och eftertanke. För människorna som kommer till Ryd finns både byggnaderna och skogen.

Till grillplatsen är alla välkomna, boende såväl som besökare, och inte minst de LSS-boende och förskolebarnen. Nära grillplatsen och förskolans byggnad ligger också en lekplats utförd i stockar och trä för att samspela med skogens material och upplevelse.

I västra änden av rydet, precis där slänten ner mot Hjortsjön börjar ligger ett vindskydd som är öppet för boende och besökare. Vindskyddet består av ett högrest spetsigt trätak som ramar in utsikten genom skogen mot solnedgången över Hjortsjön.

Från rydet leder en stig nerför slänten mot Hjortsjön. En brygga leder till en bastu en bit ut på vattnet, en plats där de boende kan doppa sig i Hjortsjöns vatten och stillhet även när temperaturen sjunker och mörkret kryper inpå.

I skogsområdet mellan Östra strand och Vaggeryd skapas aktivitets och rekreationsplatser såsom utsiktsbro, vindskydd, soldäck, klätterspänger och lekplatser för barnen.

Hänsyn till natur och miljö

För att Ryd ska vara ett område för framtiden byggs det hållbart i avseendet att det ska vara effektivt ur material- och energisynpunkt, skonsamt mot naturen och framför allt bli en miljö där människan vill bo och trivs under många år framöver.

Klimatanpassning sker bäst genom att bevara platsen och skogen i mesta möjliga mån. Den bevarade naturmarken mellan husen och begränsandet av hårdgjorda ytor gör att dagvatten är lätt att ta om hand med infiltration. Den bevarade skogen mellan husen skapar också ett utjämnande mikroklimat i det nya området genom att ge skugga på sommaren och ge lä från kalla vindar på vintern.

I bytarboden finns utrymme för att de boende i Ryd ska kunna utveckla en delningsekonomi för verktyg och sådant man använder mer sällan. Kanske kan bytarboden även användas för att ställa ifrån sig saker som man inte använder längre och kanske hitta något man letat efter, ett kretslopp av varor mellan de boende.

Byggnaderna i Ryd uppförs med träfasader av svensk furu för att passa in i det småländska skogslandskapet och för att minska miljöbelastningen. För att minimera energibehovet byggs Ryd med lågenergihus där effektiva tekniska lösningar kan väljas och skogen runt om som jämnar ut årstidernas variationer i temperatur.

För att bevara de nyttor vi får från naturen är Ryd utformat för att människor ska kunna bo lätt i landskapet. Bebyggelsen i Ryd påverkar inte angränsande vattenskyddsområde eller strandskydd och den generösa mängden små som större friytor av naturmark gör att vattnets väg genom naturen och dess ekosystem blir så lite påverkat som möjligt.

Bostadstyper och placeringen av dem

Plansnitt över husens placering

Klicka för att se större.

I Ryd möts människor från olika faser i livet och med olika behov. För att främja en social mångfald rymmer området i huvudsak tre olika typer av boende; lägenheter, radhus och villor.

I området uppförs två- och ibland trevånings hus som vardera rymmer fyra lägenheter. Totalt byggs 202 lägenheter. Lägenheterna kan vara hyres- eller bostadsrätter och är antingen en tvåa på ca 60 kvadratmeter eller en trea på ca 90 kvadratmeter, alternativt två större tvåor. En del av lägenheterna byggs i två våningar. Lägenhetshusen byggs i längre sammanhängande kroppar som tillsammans ramar in bevarade platser av skog, som små mikroklimat för möten grannar emellan.

Radhus är två- eller trevånings villor som sitter ihop i rader. Totalt byggs 70 radhus där varje boende är ca 130 kvadratmeter. Radhusen kan utgöras av bostadsrätter eller kan vara hus för ägande.

I området byggs 28 villor i lägen mot Hjortsjön och direkt mot skogen, men tillsammans med övriga typer av boenden. Villorna är i två plan och på ca 220 kvadratmeter, med tomtstorlekar om ca 1000 kvadratmeter. Tomtarna har med fördel en naturprägel för att behålla det samlade skogsintrycket.

Samtliga hus i Ryd uppförs i maximalt tre våningar för att inte konkurera med skogens höjd och tallarnas kronor.

Sammankopplingen med Vaggeryd

Överplick stråk som sammankopplar området med Vaggeryd

Klicka för att se större.

Huvudstråket som knyter samman Ryd med Vaggeryd i söder är den breda belysta gång- och cykelbanan av asfalt. Utöver det rustas en del av stigarna i skogen upp så att de blir mer lättillgängliga för äldre och rörelsehindrade genom att deras yta byggs upp med grus så att uppstickande rötter och annat täcks. I övrigt bevaras skogens stigar i sitt nuvarande skick. Stigen som går längs Hjortsjön ansluter till den nya bron som är planerad att leda människor över till Västra strand och Bäckalyckans friluftsområde.

Från Vaggeryd blir entréerna mot skogen och Ryd vid Hjortsjöns camping, mitt på Badplatsvägen och vid cykelbanan intill Jönköpingsvägen.

Nära den nya bebyggelsen placeras också en ny busshållplats. Tillsammans bidrar detta till att minska bilberoendet och öppna upp för mer hälsosamma alternativ.

Filmpresentation

Läs om de andra förslagen