Blixtlås

Blixtlås är arbetsnamnet på förslaget från arkitekterna Norconsult.

Fritids- och rekreations­möjligheter

Utsiktsplats med utsikt över Hjortsjön

Vi vill göra plats för människan och framförallt barnen. Genom att samla parkeringsplatserna i varje kvarter blir det mer plats för lekytor, cyklar och fler bostäder.

Det ska finnas bostadsnära lekplatser i kvarteren och lekfulla platser spridda i området för alla åldrar, även där det inte är lekplatser. Tanken är att man ska kunna mötas och ha roligt vart man än går. Genom att ha fler platser än de traditionella lekplatserna att leka på kan det öka kreativiteten hos barn som då kan hitta på nya användningsområden med sina favoritplatser. Det kan till exempel vara en gunga i skogen eller vid busshållplatsen, ett klätterträd eller en liten kulle. Allt för att öka kreativiteten hos barn.

I förslaget ingår en allmän badplats och en utkiksplats. I rekreationsområdet mellan Östra strand och Vaggeryd kan små aktivitetsgläntor öppnas upp i skogen som kan gestaltas utifrån ortsbornas önskemål. Det kan vara utegym, djurträning, äventyrslekplats eller liknande.

Hänsyn till natur och miljö

Hus för gemenskap på bostadsområdet

Det ska finnas en hållplats för regionala bussar för direkt pendling åt Jönköping/Värnamo med buss som kompletterar den befintliga hållplats som finns vid Torsbo. Vid busshållplatsen ska det finnas cykelparkering under tak för att fler ska välja att cykla till hållplatsen och sedan ta bussen vidare mot arbete och nöje.

G-husen är en öppen mötesplats för alla i kvarteret där G står för Gemenskap. Husen utformas flexibelt för exempelvis fester gästövernattning, odling, och kontorsarbete. Husen är tänkt att kunna fungera som hemmakontor på dagarna så att de boende inte behöver pendla till annan ort någon/några dagar i veckan. I G-husen kan den som vill odla frukt och grönt året om i husets växthus.

Som en del i det hållbara temat för detta område föreslås ett aktivitetshus där man kan laga, tvätta och skapa. Man kan göra detta själv och man kan utbyta kunskaper och erfarenheter med andra personer. Här kan till exempel finnas snickeri, måleri, syrum, verkstad och cykelgarage.

De boende i området ska ha möjlighet att kunna odla. Därför har vi planerat in att växthus ska höra ihop med G-husen, odling kan finnas på tak och på odlingslotter eller odlingslådor mellan byggnader.

Vid områdets parkering kommer det finnas platser för bilpool som går att boka via app eller hemsida. Detta underlättar för att intebehöva äga egen bil om den ändå inte används dagligen samt för att kunna ha en extra eller annan sorts bil vid behov. Bilen ska vara ett val,inte ett tvång.

I cykelgaraget i aktivitetshuset kan man låna lådcyklar, elcyklar ochcykelvagnar för att storhandla eller åka på utflykt.

Bostadstyper och placeringen av dem

Illustration från ovan förslaget Blixtlås, Östra Strand

Illustrationsplan, klicka för att se större.

Grundtanken för detta område är att det ska vara ett bostadsområde för alla där utgångspunkten är en bebyggelse i nära samklang med skogen.

Området utgörs av fyra grupper av bebyggelse. Gruppernas runda former göra att området öppnar upp sig mot den omgivande skogen, som ett blixtlås, och låter att tallskogen sippra in mellan bebyggelsen och utvidgas till en större skogsdunge i områdets hjärta.

Kvarteret har en öppen struktur med husplaneringar som ger en trivsam utsikt och en tydlig kontakt med skogen vart man än bor.

Området erbjuder ett brett bostadsutbud med de flesta boende och upplåtelseformer. Här finns flerbostadshus för både bostads- och hyresrättslägenheter, en mängd olika typer av småhus i form av radhus, parhus och friliggande hus.

Småhusen kan med fördel också ha olika upplåtelseformer, så väl äganderätt som bostads- och hyresrätt. För ytterligare mångfald av boendetyper föreslås även plats för ett gruppboende eller annan form av särskilt boende.

Det är en blandning av höjder med de högre husen vid områdets entré. Dessa byggnader syns från vägen och ramar in ett torg tillsammans med ett aktivitetshus och en förskola. Torget blir ett nav nära busshållpatsen. Här ligger förskolans entré för enkel lämning och hämtning samtidigt som barnen får en stor gårdsyta i direkt anslutning mot grönstråken för att kunna gå på utflykt utan att behöva korsa bilvägar.

Sammankopplingen med Vaggeryd

Vy över bostadsområde och skogspark

Kittet mellan Östra Strand och den befintliga bebyggelsen blir ett nytt rekreationsområde, en park som kallas Vågen.

Förslaget bygger vidare på den fina tallmo som finns på platsen med västsluttning och kvällssol ner mot Hjortsjön. De stigsystem som finns i området idag justeras och knyter an nyanlagda delar. En central grön tallrik ger god orientering i området och visuellt kopplar den samman det nya området med resten av Vaggeryd genom nya gångstråk.

Skogsparken ”Vågen” ska vara en plats för alla i Vaggeryd. Stråksystemet anpassas för olika behov och rörelseförmågor. Blixtstråket fungerar som en snabb cykelväg längs Jönköpingsvägen, parkstråket sträcker sig tillgänglighetsanpassat genom naturen, längs vågstråket förläggs gläntor med aktivitetsytor och strandstråket har den befintliga stig längs sjön som finns idag.

Filmpresentation

Läs om de andra förslagen