Att bo med skogen

Att bo med skogen är förslaget från arkitekterna Kragh & Berglund.

Fritids- och rekreations­möjligheter

Illustration över fritidsmöjligheter

Den befintliga skogen erbjuder god luftkvalité och bullerskydd mot motorvägen, samt möjlighet att anlägga hälsofrämjande grön-blåa mötesplatser längs nya stigar och vid Hjortsjön.

Mellan husen skapas gröna kilar och kreativa mötesplatser. I den centrala aktivitetskilen finns gemensamt växthus, verktygsbod och lekplatser. Mot sjön finns kajakutlåning och bastu, och längs de stigar som ringlar runt området och ned mot Badplatsvägen i söder finns mindre aktivitets- och rekreationsplatser. I Östra strand bor man med skogens och naturens årstidsväxlingar, med exempelvis svamp- och bärplockning, skridskoåkning samt isvaksbad på vintern.

Att bo med skogen handlar om att vara nära naturen och årstids­variationerna.

Hänsyn till natur och miljö

Bilder på områdets natur

Östra strand har stor potential att arbeta med och synliggöra en mängd olika ekosystemtjänster. Biologisk mångfald kan framhävas på bostads­gårdar i form av växtmaterial som skapar gynnsamma habitat för pollinerare. Tillsammans med exempelvis bikupeodlingar och tillgängliga skogsstigar kan dessa användas i naturpedagogiska syften av barn.

Byggnader och platsskapande element ska varsamt inplaceras med hänsyn till skogens topografi, så att existerande kvalitéer behålls så långt som möjligt och nya eko-sociala värden kan uppstå ur dessa. Gynnsamma mikroklimat på bostadsgårdar skapas genom husens placering och skala, och den omgivande skogen ska bjudas in i de offentliga rummen som tillkommer.

Ibland behövs tillgång till bil, cykel eller verktyg -ibland inte alls. Istället för att enskilt införskaffa allt sådant finns det möjlighet i Östra strand att låna i området verktygs-, cykel- och bilpool.

Bostadtyper och placeringen av dem

Planutsnitt med placeringen av bostadshusen

Klicka för att se större.

En stor del av bostadsbeståenden i Östra strands närhet består av enfamiljshus. Vi söker att attrahera en bredare målgrupp och gemenskap som tar avstamp från platsens kvaliteter - därför adderas en varierad och tätare typologi, där enfamiljs- och flerbostadshus samexisterar med skogen som gemensam nämnare.

Istället för att bygga i skog så bör man bygga tätt och koncentrerat med skog. Skogen bjuds in i boendemiljön, på samma villkor som byggnaderna bjuds in i skogen.

5 bostadstypologier föreslås i 8 kvarter. Lägenheter, radhus och enfamiljshus varieras inom 6 kvarter, och 2 kvarter reserveras för senior- och ungdomsbostäder. De högsta byggnaderna inom kvarteren är placerade i norr, och lägst i söder. På detta sätt skapas gynnsamma mikroklimat och ljus på bostadsgårdarna. Byggnadernas höjd överstiger inte talltopparnas.

Lägenheter - 3 vån. 141 st. ca. 100 m2
Radhus - 2 vån. 71 st. ca. 150 m2
Hus - 1 vån. 22 st. ca. 160 m2
Seniorboende - 2 vån. 33 st. ca. 66 m2
Ungdomsbostäder - 1 vån 33 st. ca. 50 m2
Allhus och förskola 1 st
Parkeringsplatser totalt 390 st

Sammankopplingen med Vaggeryd

Illustrationsplan förslaget - Att bo med skogen

Illustrationsplan, klicka för att se större

Östra strand ligger inte speciellt långt från Vaggeryd, men kan upplevas som det. Kopplingen kan bli mycket starkare, genom att med fler och mer lättillgängliga stråk sammankoppla området med de befintliga skogsstråken. Genom att även addera mindre aktivitets- och rekreationsplatser längs med stråken skapas en inbjudan för övriga Vaggerydsbor att komma och besöka platsen.

Filmpresentation

Läs om de andra förslagen