Glimt av arkitektförslagen på Östra strand

Östra Strand framtidens bostadsområde i Vaggeryd

Östra Strand, vid Hjortsjöns östra sida i Vaggeryd, kommer bli ett stort och viktigt framtida bostadsområde. Vaggeryds kommun har låtit tre arkitekter komma med förslag på hur området skulle kunna utformas, utifrån ett antal grundläggande krav. Under 11 oktober – 8 november 2017 pågick medborgardialog om de tre arkitektförslagen. De insamlade synpunkterna presenteras för kommunstyrelsen den 6 december.

Planområde Östra strand

Områdesbeskrivning av Östra Strand

Aktuellt omvandlingsområde är ca 20 ha och ligger i norra delen av centralorten Vaggeryd. Området består idag av skogsmark, tallmo i direktanslutning till Hjortsjön.

Idag finns större infrastrukturstråk i närheten, E4:an samt Jönköpingsvägen. Bra möjligheter till kollektivtrafik finns idag inom 1,5 km och kommunens ambition är att få till ett busstop intill detta nya område.

Området är, med undantag för stigar och skogsvägar, obebyggt. Området är generellt plant men den västra delen sluttar ned mot Hjortsjön. Marken består av isälvssediment sand.

Mellan tänkt planområde och Hjortsjön finns ett strandskyddsområde på 100 meter. Detta område har stora förutsättningar att bli ett vackert och förhoppningsvis välutnyttjat område och kommunen är öppen för intressanta, spännande förslag som knyter samman naturen, planområdet och de befintliga ströv- och promenadstigar som finns.

Ca 800 m söder om planområdet ligger idag Hjortsjöbadet med kommunal badplats och camping. Idag finns ett längre promenadstråk runt Hjortsjön på ca 8 km. En detaljplan för en ny bro vann laga kraft i juni 2016. Detta skapar möjlighet till att utveckla en promenadsträcka på 5 km runt sjön inom en snar framtid. Det nya bostadsområdet ska knytas samman med detta promenadstråk. Väster om Hjortsjön finns ett av kommunens friluftsområden, Bäckalyckan.

Krav på arkitekternas förslag

Vaggeryds kommun har ställt ett antal grundkriterier på skisserna och förslagen som arkitekterna lämnar in. Det handlar bland annat om:

  • Ge förslag på markanvändningen. Planområdet är totalt 20 ha varav 9,3 ha är möjligt för utformning av bostäder, resterande till mötesplatser, lek och rekreation.
  • Blandad bebyggelse och boendeformer som främjar social mångfald, infattande ca 300 lägenheter.
  • Kreativa mötesplatser som främjar hälsa och gemensamma aktiviteter ur ett åretrunt-perspektiv.
  • Hållbar infrastruktur som minskar bilberoende, samt närhet till kollektiva färdmedel.
  • Behålla områdets naturliga karaktär så som topografi och naturstigar i strandområdet.
  • Hänsyn till strandskydd och vattenskyddsområde.